Visie

De Christelijke basisschool ‘de Regenboog’ is een school, waar kinderen Samen Werken en Samen Spelen, een veilige plek hebben en waar ambitieus gewerkt wordt aan hun ontwikkeling.

Deze missie en visie verwoordt in het kort waar wij voor staan.

Pedagogisch
De kinderen worden opgevoed in een sfeer van veiligheid, respect voor elkaar en elkaars bezittingen. In harmonie en op een sociaal vreedzame manier met elkaar omgaan is voor ons belangrijk. Wij willen werken naar het voorbeeld van Jezus Christus. Onze leidraad en uitgangspunt hierbij is de Bijbel. We proberen het bovenstaande in een voor ieder kind duidelijke lijn te verwezenlijken zodat het duidelijk is wat er van haar of hem wordt verwacht. Respect voor elkaar, heldere

regels en afspraken en ruime aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling dragen bij tot het verwezenlijken van onze doelstelling

Sociaal
Het sociale aspect vinden we belangrijk. De kinderen leren rekening te houden met elkaar en samen te werken en samen te spelen. Uitgangspunten van de methode ‘De Vreedzame school’ zijn voor ons een leidraad. Ook als team vinden we Samen Werken en Samen Leren belangrijk.

Didactisch
We proberen op elk vakgebied het maximaal haalbare uit onze leerlingen te halen. We doen dit door hoge verwachtingen te hebben en leerlingen zelfstandig te leren werken. Talenten groeien alleen maar wanneer ze worden gebruikt. Ook talenten die niet op school getoetst worden vinden we belangrijk. We denken hierbij bijvoorbeeld aan oog hebben voor elkaar en behulpzaam en vriendelijk te zijn. Op cognitief gebied gaan we regelmatig het niveau en de vaardigheden van de kinderen bepalen om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen en daarop voort te borduren. We streven naar een doorgaande lijn van de onderbouw naar de bovenbouw. Zowel in leerstof als in regels en afspraken en in leerkrachtgedrag.

Agenda